Jane och Dan Olssons Stiftelse för Sociala Ändamål

Stiftelsens ändamål är

  • Att främja den sociala, fysiska och mentala miljön i samhället, i Sverige och utomlands
  • Att verka för integration och jämlikhet samt att motverka sjukdom, fattigdom, kvinnovåld, rasism, kriminalitet och diskriminering
  • Att stödja barns och ungdomars aktiviteter, hälsa och livskvalitet

Sök Anslag

Stiftelsens beviljar inte anslag till enskilda personer.

Stiftelsen önskar en kort presentation om projektet, högst en A4-sida, med uppgift om sökt belopp samt sökandes namn, personnummer, titel, adress arbete, telefon, mobil, e-mail för att kunna bedöma om projektet ligger inom ramarna för Stiftelsens ändamål.

Stiftelsen bedömer inkomna ansökningar två gånger per år, den 1:a mars och den 1:a oktober.

Stiftelsen motiverar ej besluten.

 

Ansökan skall sändas till

Jane och Dan Olssons Stiftelse för Sociala Ändamål
Box 7024
402 31 Göteborg
 

Vid positiv bedömning infordras ytterligare information såsom

  1. Har ni fått stöd av vår stiftelse tidigare?
  2. Vad planerar organisationen att göra med eventuella beviljade medel?
  3. Ge en utförlig beskrivning av projektet
  4. Vilka resultat avser Ni/organisationen uppnå med föreslagna aktiviteter?
  5. Hur ser projektets budget ut?
  6. Under vilken tidsperiod skall medlen användas?
  7. Har er organisation ansökt om/erhållit stöd för detta ändamål tidigare, i så fall hos vem och hur mycket?
Vi önskar en årlig rapport av eventuella beviljade medel samt slutredovisning då projektet är avslutat.
Stiftelsen önskar omnämnas i eventuella publikationer.