Jane och Dan Olssons Stiftelse för Vetenskapliga ändamål

Stiftelsens ändamål är

 • att främja medicinsk vetenskaplig forskning i Sverige eller utomlands, bl a rörande barnlöshet och barns hälsa.
 • att främja vetenskaplig forskning rörande sociala och allmännyttiga frågor, t ex forskning för jämlikhet och integration i samhället, forskning som ökar ungdomars möjlighet till utbildning, framtid och livskvalitet
 • att främja vetenskaplig forskning som verkar mot kvinnovåld, rasism, fattigdom och diskriminering i Sverige eller utomlands.

Sök Anslag

Stiftelsen önskar en kort presentation om projektet, högst en A4-sida, med uppgift om sökt belopp, sökandes namn, personnummer, titel, adress arbete, mobil, e-mail för att kunna bedöma om projektet ligger inom ramarna för Stiftelsens ändamål. Stiftelsen prioriterar disputerade forskare och ansökningar från större forskargrupper.

Stiftelsen bedömer inkomna ansökningar den 1:a mars varje år.

Stiftelsen motiverar ej besluten.

Stiftelsen har givit bidrag till projekt såsom livmodertransplantation, barnfetma, terapi för buksmärtor, hjärnskador, anorexi och fotosyntes.

 

Ansökan skickas till

Jane och Dan Olssons Stiftelse för Vetenskapliga Ändamål
Box 7024
402 31 Göteborg
 

Vid positiv bedömning infordras ytterligare information såsom

 1. Kortfattad projekttitel
 2. Sammanfattning av projektet
 3. Sökt belopp samt budget och beräknad totalkostnad för projektet
 4. Under vilken tidsperiod skall medlen användas?
 5. Har sökande tidigare tilldelats medel ur stiftelsen?
 6. Har projektet beviljats anslag från annan fond/stiftelse?
 7. Har projektet granskats och godkänts av forskningsetisk kommitté?
 8. Forskningsprogram
 9. Bilagor (CV, publikationer, vetenskaplig rapport om tidigare beviljat anslag).
 10. Uppgift om till vilket kontonummer medlen skall sändas
 11. Namnunderskrift (även medsökande)
Vi önskar en årlig rapport av eventuella beviljade medel samt slutredovisning då projektet är avslutat.
Stiftelsen önskar omnämnas i eventuella publikationer.